Producenci

Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Dostawa darmowa

Zakupy powyżej 250,00 zł, dostawa gratis.

Sprzedaż

Zamówienia realizowane są tylko na terytorium RP.

Przelew na konto

Pobranie

 

Regulamin zakupów

 Regulamin i RODO

Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do negocjacji wszystkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających treść regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy (Invert Alicja Mokrzan ul. Wojewódzkiego 5/69 Łódź 92-446).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i przepisy prawa.

§ 1. Definicje

Adres do reklamacji - Invert Alicja Mokrzan 92-446 Łódź, ul. Wojewódzkiego 5/69

Cennik dostaw - wykaz rodzajów dostawy i jej kosztów.

Dane kontaktowe - adres jak do reklamacji, telefon 695701144, e-mail sklep@wloczkowy.pl

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy ustawowo.

Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu w sposób wybrany przez Klienta, za pośrednictwem Dostawcy.

Dostawca - podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dostawy towarów; Poczta Polska, Firma Kurierska, Firma In Post (Paczkomaty).

Dokument zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, lub inny dokument, który uprawdopodobni zakup towaru w sklepie www.włóczkowy.pl

Hasło - ciąg liczb lub cyfr lub innych znaków, wybranych przez Kupującego w momencie rejestracji w sklepie www.włóczkowy.pl stosowanych w celu zabezpieczenia dostępu do danych Kupującego.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu w sklepie www.włóczkowy.pl związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Karta produktu - podstrona sklepu zawierająca szczegółowe informacje o produkcie.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych , o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w sklepie niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto kupującego - indywidualny panel przeznaczony dla kupującego uruchomiony przez sprzedawcę po dokonaniu przez kupującego rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta kupującego

Koszyk - lista towarów sporządzona przez Kupującego, z oferowanych w sklepie.

Kupujący - konsument i klient

Login - ustalone przez kupującego oznaczenie składające się z ciągu znaków, wymagane wraz z hasłem do założenia konta (rejestracji) Kupującego w sklepie

Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

Moment wydania towaru - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Przedmiot umowy - towar i dostawa będące przedmiotem umowy

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin

Rejestracja - czynność faktyczna wymagana dla korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu przez Kupującego, dokonana na zasadach określonych w regulaminie

Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.włóczkowy.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedawca -

Invert Alicja Mokrzan 92-446 Łódź, ul. Wojewódzkiego 5/69,

NIP 7251321969, Regon 100292146, GIODO nr zgł; 000643/2014,

zarejestrowany w CEDIG nr 49202,

konto bankowe 52 1020 3378 0000 1102 0158 6445

Strona Sklepu - strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi sklep internetowy działający w domenie włóczkowy.pl

Towar - produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony sklepu internetowego, który może być przedmiotem umowy sprzedaży

Termin realizacji - liczba dni roboczych podana w karcie produktu

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie, które daje Sprzedawcy lub Kupującemu przechowywanie informacji przeznaczonych bezpośrednio do niego, w sposób dający możliwość dostępu do informacji w przyszłości w czasie odpowiednim do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, regulowana ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących, do której mają zastosowanie zasady zawarte w niniejszym regulaminie

Wada - wada fizyczna i wada prawna

Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeśli rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy,nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Wartość zamówienia - wartość zamówionych towarów, wartość dostawy wybranej przez Kupującego i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie uszkadza urządzeń końcowych Kupujących oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony sklepu.

2. Sprzedawca dołoży należytych starań, aby korzystanie ze sklepu było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i Flash, akceptującą pliki typu „cookies”. Strona Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

4. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie koszty takiej usługi w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

7. Zakazuje się aby Kupujący dostarczał treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywał Stronę Sklepu lub usługi nieodpłatne świadczone przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

8. W celu złożenia zamówienia w sklepie za pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3. Rejestracja

1. Kupujący może dokonać zakupów w sklepie rejestrując się i bez rejestracji.

2. Rejestracja jest nieodpłatna.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie sklepu. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwości zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W trakcie rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

9. W żadnym przypadku wyrażenie przez Kupującego zgody lub nie na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Kupującego na trwałym nośniku.

10. Po otrzymaniu prze Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujacy otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. W tym momencie następuje zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupujacego, a Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

11. Kupujący, który dokonał rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego.

§ 4 Realizacja zamówienia

1. Zamówienia przez stronę sklepu można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór sposobu dostawy;

c. wybór sposobu płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ Zamawiam – płacę”.

3.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia .

4. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku do Klienta.

6.Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem z chwilą zaksięgowania wpłaty Kupujacego na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia.

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu , a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi: informacją o prawie odstąpienia od umowy, wzorem formularza odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

§ 5. Płatności

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary;

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

2. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie 30 dni, Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego

§ 6. Sposób dostawy

1. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie Internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych

2. Zamówione Towary są dostarczane do Klupującego za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia

3. W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę

4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać spisania właściwego protokołu

5. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem;

Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, Firmy In Post (Paczkomaty), wybór należy do Kupującego.

6. Koszt poszczególnych form dostawy podany jest na karcie produktu.

§ 7. Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego Kupujący będący Konsumentem posiada prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy jeżeli jest to wynikiem wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14.Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

15.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§8. Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Kupujący, który korzysta z praw z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.

§9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedawca.

2. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego w przypadku składania zamówienia bez rejestracji.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

§10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Invert Alicja Mokrzan 92-446 Łódź, ul. Wojewódzkiego 5/69, NIP 7251321969, Regon 100292146, GIODO nr zgł; 000643/2014, zarejestrowany w CEDIG nr 49202,

Inspektorem ochrony danych jest Alicja Mokrzan, adres e-mail: sklep@wloczkowy.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1a –c  RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Invert Alicja Mokrzan umowy o świadczenie usług i wykonania zawartej przez Ciebie z Invert Alicja Mokrzan umowy o świadczenie usług, obsługi reklamacji i zgłoszeń,  rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Invert Alicja Mokrzan jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim tj. firmy wykonujące usługi dostarczania przesyłek, firmy realizujące reklamacje w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie umowy z Invert Alicja Mokrzan

Ponadto Invert Alicja Mokrzan jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Invert Alicja Mokrzan umowy o świadczenie usług.

Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Invert Alicja Mokrzan umowy o świadczenie usług oferowanych przez tenże podmiot, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Invert Alicja Mokrzan działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Invert Alicja Mokrzan ciążącego na nim obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:4ea936eda6b99c17b8f2193e6adce6db#0}
Sklep internetowy od home.pl